เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563/1


รับสูงสุด: 11 คน
สถานที่: ห้อง 427 - 428
ผู้ดูแล: นางนภาพร กุลบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 427 - 428
ผู้ดูแล: นายปิยะพงษ์ โสระสิงห์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 124
ผู้ดูแล: นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสิน John Ridley
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 318
ผู้ดูแล: Jean Jourdain
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 11 คน
สถานที่: ห้อง314
ผู้ดูแล: น.ส.ครองขวัญ เคยชัยภูมิ นางรพีพรรณ ชีพพานิช
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์
ผู้ดูแล: นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี นางสาวธิดาพัชรศา เทพบล นาง...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 414
ผู้ดูแล: นายสิริพรชัย บัวกองกุลรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ม.ต้น
ผู้ดูแล: นายภูวนัย กุลบุตร นางปราณี แกดำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการชีววิทยา
ผู้ดูแล: นางสาวสุดารัตน์ คันธี นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องสัมคม
ผู้ดูแล: นางบุษบา พูนทวีสิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคณิต ม.ปลาย
ผู้ดูแล: นางนนท์ คำดี นางวิจิตรา อุปัชฌาย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 3 ห้องคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: น.ส.ณัฐปานี สนิทสตรี น.ส.อทิติยา เหลากัน นายอุทั...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: นายณัฐดนัย สีหะวงค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องสังคม
ผู้ดูแล: นางนิศารัตน์ แคล้วโยธา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคณิต ม.ต้น
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา เกษดา น.ส.ศรัญญา ลุนภา
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: นางกฎพร ปรีสมบูรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางภานุมาศ ดีบุรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้อง 312
ผู้ดูแล: นางวงเดือน โปทาหนัก นางวันเพ็ญ ผิวขม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 999 คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: นายนิติวุฒิ เสริมทรง นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชร นาง...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: นายกิจติภูมิ พลตื้อ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามกีฬา
ผู้ดูแล: นายศรุติกุล ภูมาศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 999 คน
สถานที่: ห้องเรียน
ผู้ดูแล: นางวิภาพรรณ เอกทัตร นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 999 คน
สถานที่: ห้องเรียน
ผู้ดูแล: นางวิภาพรรณ เอกทัตร นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ แสนกลาง นายฤทธิพร สอดโสม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางใจทิพย์ พานทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: สนามบาส
ผู้ดูแล: นายเฉลิมชัย สวัสดิธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางจีราพร เวียงทอง นางพีระพร กำเดช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องเรียนคู่ขนาน
ผู้ดูแล: นายวัชรพล ทิพนนท์ นายนวพัตร นิลโชติ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามกีฬา
ผู้ดูแล: นายจักรกฤษณ์ มีศิลป์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 427 - 428
ผู้ดูแล: น.ส.กริษฐา กาบจันทร์ น.ส.จิดาภา ลิ้มมณี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า นายสุรเชษฐ์ สุมาสา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 427 - 428
ผู้ดูแล: นางณัฐอร สุวรรณสิงห์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคารดนตรี
ผู้ดูแล: นายณัฐพล พิลาดา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามกีฬา
ผู้ดูแล: นายวิสูตร คำปัญโญ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการเคมี
ผู้ดูแล: นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์ นางจุฑาทิพย์ มาลาอ่อน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ม.ต้น
ผู้ดูแล: นางสาวอรอุมา บริบูรณ์ นายจรูญ มั่งมูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องสัมคม
ผู้ดูแล: นางทัศนีย์ ศรพรหม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสื่อ
ผู้ดูแล: นางสมร ตาระพันธ์ น.ส.นิชารี ผิวจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-