ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 **กำหนดการลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม**

1. การลงทะเบียนชุมนุมให้เข้าที่ http://nukul.activities-club.com

2. เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่  7-10  กรกฎาคม 2563

3.นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้   1 คน ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น

4. การเข้าใช้งาน  ผู้ใช้   และ รหัสผ่าน ให้ใช้   รหัสประจำตัวนักเรียนเหมือนกัน    

ตัวอย่าง :  ลงชี่อสมัคร  : กิจกรรมชุมนุม DIY

                   รหัสนักเรียน       10552

                   รหัสผ่าน             10552    

                 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  

 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะปรากฏข้อความตามข้างล่าง

                    รหัสนักเรียน     :  10552   

                  ชื่อสกุล         :   นายนพรัตน์   ไชยสรีสงคราม

                  ระดับชั้น        :   4/1

                                        ยืนยันการลงทะเบียน

          ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง  กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดจะไม่รับผิดชอบใดๆ เพราะฉนั้นนักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบความถุกต้องของชุมนุมที่ต้องการเลือกให้ดี

    กรณีลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมนุมนักเรียนคือ
ครูวงเดือน โปทาหนัก   (ห้องวิชาการ)  โทร 0885603543

ครูณัฐปานี  สนิทสตรี    (ห้องวิชาการ )  โทร 0934350502

ครูนิจวรรณ  พิมคีรี        (ห้องวิชาการ )  โทร 0944239262

6.ประกาศเพิ่มเติม (กรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6) เลิอกได้เพียงชุมนุมเดียวคือ ตอว ม.3 และติวม.6

   (ยกเว้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เเรียนรด. (รักษาดินแดน) ให้เลือก รด. เท่านั้น

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียน รด.(รักษาดินแดน)  ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะ รด.(รักษาดินแดน) เท่านั้น 

 7.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด

   ทางโรงเรียนจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร