ข่าวประชาสัมพันธ์


 

 **กำหนดการลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม**

1. การลงทะเบียนชุมนุมให้เข้าที่ http://nukul.activities-club.com

2. เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่  20-24 พฤษภาคม 2567

3.นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้   1 คน ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น

4. การเข้าใช้งาน  ผู้ใช้   และ รหัสผ่าน ให้ใช้   รหัสประจำตัวนักเรียนเหมือนกัน    

ตัวอย่าง :  ลงชี่อสมัคร  : สื่อสารภาษาสร้างสุข

                   รหัสนักเรียน       13801

                    รหัสผ่าน             13801

                 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  

 เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะปรากฏข้อความตามข้างล่าง

                   รหัสนักเรียน     :    13801

                     ชื่อสกุล         :   เด็กชายปฐพี  พรมคีรี

                  ระดับชั้น        :   2/1

                                        ยืนยันการลงทะเบียน

          ถ้าชื่อและห้องเรียนไม่ถูกต้อง  กรุณาอย่ายืนยันการลงทะเบียน

5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดจะไม่รับผิดชอบใดๆ เพราะฉนั้นนักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบความถุกต้องของชุมนุมที่ต้องการเลือกให้ดี

    กรณีลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมนุมนักเรียนคือ
ครูจีระศักดิ์  เหมบุรุษ   (ห้องวิชาการ)  โทร 0931045699

ครูกิตติศักดิ์  บุบผาดา   (ห้องวิชาการ)  โทร 0652396598

6.ประกาศเพิ่มเติม (กรณีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6) เลิอกได้เพียงชุมนุมเดียวคือ ติว ม.3 และติวม.6

   (ยกเว้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เเรียนรด. (รักษาดินแดน) ให้เลือก รด. เท่านั้น

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียน รด.(รักษาดินแดน)  ให้ลงทะเบียนได้เฉพาะ รด.(รักษาดินแดน) เท่านั้น 

 7.ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด

   ทางโรงเรียนจะเลือกชุมนุมให้กับนักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร