เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/2


รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคณิต ม. ต้น (อาคาร 3 ชั้น 3)
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา เกษดา นางสาวศรัญญา ลุมภา นายฐิติกร สี...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาหคาร 4
ผู้ดูแล: นางณัฐอร สุวรรณสิงห์ นายปิยพงษ์ โสระสิงห์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 3 ชั้น 2(ห้อง 317)
ผู้ดูแล: นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสิน JOHN RIDLEY
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 311
ผู้ดูแล: นางสาวครองขวัญ เคยชัยภูมิ นางจิราวรรณ สุรทรัพย์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวนิจวรรณ พิมพ์คีรี นางสาวธิดาพัชรศา เทพบล น...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคาร 4 (ห้อง 414)
ผู้ดูแล: นายศิริรพรชัย บัวกองกุลรัตน์ Jean Jourdain
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิทยาศาตร์กายภาพ อาคาร 2 ชั้น 2
ผู้ดูแล: นางปราณี แกดำ นายภูวนัย กุลบุตร นายราตรี จันทะม...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการชีววิทยา (อาคาร 2)
ผู้ดูแล: นางสาวสุดารัตน์ คันธี นายจีระสักดิ์ เหมบุรุษ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะนแว
ผู้ดูแล: นางพิสมัย จำปาสิม นางภานุมาศ ดีบุรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางบุษบา พูนทวีสิน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคณิต ม. ปลาย อาคาร (3) ชั้น 3
ผู้ดูแล: นางนนท์ คำดี นางสาววิจิตรา บังกิโล
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม 1
ผู้ดูแล: นายณัฐดนัย สีหะวงค์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายอุทัย เวียงธรรม นางสาวณัฐปานี สนิทสตรี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: นางนิศารัตน์ แคล้วโยธา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: นางกฏพร ปรีสมบูรณ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: อาคารดนตรี
ผู้ดูแล: นายกิติภูมิ พลตื้อ นายศรายุทธ ภาโนมัย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: นายศรุตกุล ภูมาศ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ห้องเรียน
ผู้ดูแล: นางวิภาพรรณ เอกทัตร นางพีระพร กำเดช
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ห้องเรียน
ผู้ดูแล: นางวิภาพรรณ เอกทัตร นางพีระพร กำเดช
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ห้องเรียนเด็กพิเศษ
ผู้ดูแล: นางสาวจตุพร ยตะโคตร นายวัชรพล ทิพนนท์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: สนามหน้าเสาธง
ผู้ดูแล: นายนิติวุฒิ เสริมทรง นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชร นางส...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ แสนกลาง นายฤทธิ์พร สอดโสม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315
ผู้ดูแล: นางวงเดือน โปทาหนัก นางวันเพ็ญ ผิวขม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวมารศรี อรรคสูรย์ นางใจทิพย์ พานทอง
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: สนามบาสเกตบอล
ผู้ดูแล: นายเฉลิมชัย สวัสดิธรรม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องจริยธรรม
ผู้ดูแล: นางจีราพร เวียงทอง นางพีระพร กำเดช
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: นายเอกสิทธิ์ พลซา นางลักขณา พลซา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายจักรกฤษณ์ มีศิลป์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องภาษาจีน อาคาร 4
ผู้ดูแล: นางสาวกริษฐา กาบจันทร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น (อาคาร 4 ชั้น 2)
ผู้ดูแล: นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์ นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อ...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: นายวิสูตร คำปัญโญ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: นางรพีพรรณ ชีพพานิช
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวิทย์ ม. ต้น
ผู้ดูแล: นางอรอุมา บริบูรณ์ นางสุภาลักษณ์ วิไลวงศ์ นายจรู...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องปฎิบัติการเคมี อาคาร 2 ชั้น 1
ผู้ดูแล: นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์ นางจุฑาทิพย์ มาลาอ่อน
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ อาคาร 1 ชั้น 2
ผู้ดูแล: นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องสังคม
ผู้ดูแล: นางทัศนีย์ ศรพรหม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นางสมร ตาระพันธ์ นางสาวนิชารี ผิวจันทร์
รับสมัคร:
Note:-